fbpx

Algemene Voorwaarden Pepperworkx Personeelsdiensten

Laatste update : 10 mei 2020

Algemene Voorwaarden Pepperworkx Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden Pepperworkx

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd
worden door Pepperworkx en van toepassing zijn op alle huidige en toekomstige
offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen Pepperworkx en haar
opdrachtgevers. Pepperworkx is een handelsnaam ingeschreven bij de K.v.K. te
Zwolle onder nummer 71379274
Indien en voorzover Pepperworkx één of meer van de onderstaande activiteiten
ontplooit en er tussen Pepperworkx en een opdrachtgever een overeenkomst wordt
gesloten c.q. sprake is van een daartoe strekkende aanvraag, offerte of opdracht,
zijn de bijbehorende, in document opgenomen Algemene Voorwaarden van
toepassing.

Artikel 1: algemeen
1.1. Werving & selectie is de opdracht waarbij Pepperworkx ten behoeve van
indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een
opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of
schriftelijk bij opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van de
werving & selectieopdracht is sprake indien een door Pepperworkx bij
opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of
anderszins werkzaam wordt gesteld).
1.2. De wijze waarop de werving & selectieopdracht door Pepperworkx wordt
uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid
van deze Algemene Voorwaarden en eventuele overige gegevens en verplichtingen
worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.
1.3. Een opdracht tot werving & selectie eindigt door succesvolle vervulling van de
opdracht of door intrekking door Pepperworkx c.q. opdrachtgever of door
tijdsverloop. Beëindiging door tijdsverloop vindt plaats één maand na de laatste
datum uit de afgesproken wervingsactiviteiten voortgekomen sollicitatieprocedure
is afgesloten.
1.4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Pepperworkx
voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Pepperworkx aan derden bekend te maken.

Artikel 2: Tarief
2.1. Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt door
Pepperworkx aan opdrachtgever een tarief in rekening gebracht. Grondslag voor
(de berekening van) het tarief is het bruto jaarsalaris. Het bruto jaarsalaris is het
jaarsalaris inclusief vakantiegeld, bonussen, provisies en dertiende maand dat de
kandidaat van Pepperworkx bij indiensttreding bij opdrachtgever gaat verdienen.
In het geval dat er sprake is van een deeltijdfuncties en/of dienstverbanden korter
dan één jaar gebaseerd op een volledige werkweek en een vol jaar dan geldt
dezelfde berekening als bij een “full-time”dienstverband.
Indien er sprake is van een opdracht op basis van “exclusiviteit” en de opdracht
wordt tussentijds door de opdrachtgever geannuleerd, ingetrokken, of vacature
wordt ingevuld zonder tussenkomst van Pepperworkx dan wel de opdrachtgever
verleent niet de volledige medewerking aan Pepperworkx om tot een succesvolle
afronding te komen, dan zal 50% van het tarief zoals beschreven in artikel 2.2. door
Pepperworkx in rekening worden gebracht.
2.2. Het tarief bedraagt 20 % van het volgens 2.1. berekende bruto jaarsalaris, te
vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.
2.3. Het tarief, vermeerderd met BTW, wordt gefactureerd op de datum van de
acceptatie van de arbeidsovereenkomst door de geselecteerde kandidaat.
2.4. De opdrachtgever is behalve het tarief aan Pepperworkx verschuldigd alle
kosten die Pepperworkx ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft
gemaakt, voorzover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Pepperworkx en de
opdrachtgever is overeengekomen.
2.5. De opdrachtgever is gehouden om binnen veertien (14) dagen na een daartoe
gedaan verzoek aan Pepperworkx de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de
bepaling van het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Pepperworkx
geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of
onjuiste gegevens verstrekt, is Pepperworkx gerechtigd de hoogte van het bruto
jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.
2.6. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt
eveneens begrepen het geval dat een door Pepperworkx aan de opdrachtgever,
voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie in dienst treedt
of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de
opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever
terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het tarief eveneens
verschuldigd indien de door Pepperworkx geïntroduceerde kandidaat bij
opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend
mocht blijken te zijn.

Artikel 3: betalingstermijn
3.1. De betalingstermijn van door Pepperworkx verzonden facturen bedraagt
veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de
gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere
ingebrekestelling vereist is.

Artikel 4: klachten
4.1. Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de
kwaliteit van de werkzaamheden van Pepperworkx dienen onverwijld en uiterlijk
acht (8) dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn
of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan Pepperworkx te
worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever daaraan
kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende
klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en Pepperworkx plaatsvinden.
Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 5: vertragingsrente en kosten
5.1. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Pepperworkx een direct
opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% van de verschuldigde
hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt
gerekend. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de
contractuele rente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan Pepperworkx
de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voorzover
deze dit bedrag te boven mochten gaan.

Artikel 6: inspanningsverbintenis; exoneratie
6.1. Pepperworkx is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven
en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de
beslissing om met een door Pepperworkx geselecteerde kandidaat een
arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze
arbeidsovereenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk. De opdrachtgever
aanvaardt dat, mocht Pepperworkx aansprakelijk zijn voor tekortkomingen van,
en/of schade veroorzaakt door kandidaten die Pepperworkx heeft geselecteerd,
het bedrag van de schadevergoeding is gemaximeerd tot éénmaal het honorarium
respectievelijk factuurbedrag van de betreffende opdracht.

Artikel 7: garantieregeling
7.1. Indien een door Pepperworkx bemiddelde kandidaat binnen 2 maanden na
indiensttreding niet meer bij de opdrachtgever in dienst is, zal Pepperworkx
eenmalig, mits de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen
jegens Pepperworkx heeft voldaan, naar beste vermogen een nieuwe kandidaat trachten te
werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar
salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest.
Pepperworkx  verplicht zich om zonder extra te berekenen kosten de opdracht
voort te zetten.
7.2. De garantie regeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in
dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met
functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende,
surseance of faillissement van opdrachtgever.
7.3. Indien een door Pepperworkx in het kader van deze garantieregeling
voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, of indien de
opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf (al of niet via derden) heeft
ingevuld, is Pepperworkx van haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel
gekweten.
7.4. Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken,
dient hij Pepperworkx  binnen veertien (14) dagen na beëindiging van het
dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij
gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep
(meer) kan doen.

Artikel 8: rechtskeuze
8.1. De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van Pepperworkx
worden volledig beheerst door Nederlands recht.
8.2. Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van
de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen,
staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te
wenden.

Direct inschrijven

Wij gebruiken cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door deze website te bekijken, gaat je akkoord met ons gebruik van cookies.