skip to Main Content

Algemene voorwaarden

  • Snel een goede baan
  • Direct persoonlijk contact
  • Opleidingsmogelijkheden
  • Betrouwbaar
  • CAO, ATV en pensioen geregeld

Algemene Voorwaarden Pepperworkx Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden Pepperworkx

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door Pepperworkx en van toepassing zijn op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen Pepperworkx en haar opdrachtgevers. Pepperworkx is een handelsnaam ingeschreven bij de K.v.K. te Zwolle onder nummer 71379274 Indien en voorzover Pepperworkx één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen Pepperworkx en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten c.q. sprake is van een daartoe strekkende aanvraag, offerte of opdracht, zijn de bijbehorende, in document opgenomen Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1: algemeen
1.1. Werving & selectie is de opdracht waarbij Pepperworkx ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door Pepperworkx bij
opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins werkzaam wordt gesteld).
1.2. De wijze waarop de werving & selectieopdracht door Pepperworkx wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.
1.3. Een opdracht tot werving & selectie eindigt door succesvolle vervulling van de opdracht of door intrekking door Pepperworkx c.q. opdrachtgever of door tijdsverloop. Beëindiging door tijdsverloop vindt plaats één maand na de laatste datum uit de afgesproken wervingsactiviteiten voortgekomen sollicitatieprocedure is afgesloten.
1.4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Pepperworkx voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pepperworkx aan derden bekend te maken.

Artikel 2: Tarief
2.1. Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt door Pepperworkx aan opdrachtgever een tarief in rekening gebracht. Grondslag voor (de berekening van) het tarief is het bruto jaarsalaris. Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief vakantiegeld, bonussen, provisies en dertiende maand dat de kandidaat van Pepperworkx bij indiensttreding bij opdrachtgever gaat verdienen. In het geval dat er sprake is van een deeltijdfuncties en/of dienstverbanden korter dan één jaar gebaseerd op een volledige werkweek en een vol jaar dan geldt
dezelfde berekening als bij een “full-time”dienstverband. Indien er sprake is van een opdracht op basis van “exclusiviteit” en de opdracht wordt tussentijds door de opdrachtgever geannuleerd, ingetrokken, of vacature wordt ingevuld zonder tussenkomst van Pepperworkx dan wel de opdrachtgever verleent niet de volledige medewerking aan Pepperworkx om tot een succesvolle
afronding te komen, dan zal 50% van het tarief zoals beschreven in artikel 2.2. door Pepperworkx in rekening worden gebracht.
2.2. Het tarief bedraagt 20 % van het volgens 2.1. berekende bruto jaarsalaris, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.
2.3. Het tarief, vermeerderd met BTW, wordt gefactureerd op de datum van de acceptatie van de arbeidsovereenkomst door de geselecteerde kandidaat.
2.4. De opdrachtgever is behalve het tarief aan Pepperworkx verschuldigd alle kosten die Pepperworkx ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, voorzover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Pepperworkx en de opdrachtgever is overeengekomen.
2.5. De opdrachtgever is gehouden om binnen veertien (14) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Pepperworkx de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Pepperworkx geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Pepperworkx gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.
2.6. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Pepperworkx aan de opdrachtgever, voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het tarief eveneens verschuldigd indien de door Pepperworkx geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 3: betalingstermijn
3.1. De betalingstermijn van door Pepperworkx verzonden facturen bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

Artikel 4: klachten
4.1. Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden van Pepperworkx dienen onverwijld en uiterlijk acht (8) dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan Pepperworkx te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en Pepperworkx plaatsvinden. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 5: vertragingsrente en kosten
5.1. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Pepperworkx een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de contractuele rente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan Pepperworkx de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voorzover deze dit bedrag te boven mochten gaan.

Artikel 6: inspanningsverbintenis; exoneratie
6.1. Pepperworkx is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Pepperworkx geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk. De opdrachtgever aanvaardt dat, mocht Pepperworkx aansprakelijk zijn voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die Pepperworkx heeft geselecteerd, het bedrag van de schadevergoeding is gemaximeerd tot éénmaal het honorarium respectievelijk factuurbedrag van de betreffende opdracht.

Artikel 7: garantieregeling
7.1. Indien een door Pepperworkx bemiddelde kandidaat binnen 2 maanden na indiensttreding niet meer bij de opdrachtgever in dienst is, zal Pepperworkx eenmalig, mits de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Pepperworkx heeft voldaan, naar beste vermogen een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. Pepperworkx  verplicht zich om zonder extra te berekenen kosten de opdracht voort te zetten.
7.2. De garantie regeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.
7.3. Indien een door Pepperworkx in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, of indien de opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld, is Pepperworkx van haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel gekweten.
7.4. Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij Pepperworkx  binnen veertien (14) dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.

Artikel 8: rechtskeuze
8.1. De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van Pepperworkx worden volledig beheerst door Nederlands recht.
8.2. Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden.

onze opdrachtgevers

Back To Top
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Ontvang alle nieuwe vacatures & hotjobs in je mailbox!
Snel, eenvoudig en simpel
ErrorHere
Bellen
Mailen
Whatsapp
Inschrijven
DIRECT
INSCHRIJVEN

Direct inschrijven

Binnen 24 uur reactie.    Upload jouw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 128MB